KRM

Kartlegging av sommerfugler

MUST har en viktig historisk sommerfuglsamling som kjernen i vår entomologiske samling, og mye av denne er innsamlet på Jæren i perioden 1950-1970. Sommerfugler har stor evne til å kolonisere nye områder. I tillegg er mange arter nokså spesifikke i sitt valg av vertsplanter. Det gjør dem velegnet for å belyse hvordan faunaen endrer seg, bl.a. som et resultat av habitatendringer og klimaendringer. De siste 10 årene er det i tillegg kommet mange gode bøker om identifikasjon av sommerfugler, både store arter og såkalte mikrosommerfugler. Med ca. 2400 arter påvist bare i Norge er det mange å ta av!

Siden 2007 har MUST drevet registrering av nattsommerfugler på Revtangen Ornitologiske Stasjon. Nattsommerfugler fanges lettes vha. lysfeller. En god natt kan gi over 100 ulike arter i lysfelle på Revtangen, og antall individer kan komme opp i over 2000. Antall individer av hver art blir registrert og 98% av dem blir sluppet løs. Noen få blir innsamlet til den vitenskapelige samlingen, som dokumentasjon på forekomsten, til utstillinger eller som forskningsmateriale oppbevart for fremtiden.

Nattsommerfugler på Revtangen - ny kunnskap om sommerfuglfaunaen på Vestlandet, Stavanger Årbok 2011

Nattsommerfugler på Revtangen i 2007-2008, Stavanger museum Årbok 2008