KRM
Utstilling

Opplev ringmerking

Skolebesøk

20. apr. 2018 - 31. mai 2024

På Revtangen ornitologiske stasjon på Reve i Klepp jobbes det med fangst og ringmerking av fugl. Resultatene av ringmerkingen forteller hvor våre hekkefugler har sine trekkveier, viktige rasteplasser og overvintringsområder. Gjennom fangst og ringmerking får vi kunnskap om andelen ungfugler og voksne i bestanden, og dermed kan vi si noe om hvordan hekkesesongen har vært. Når merkede fugler blir gjenfunnet, kan vi beregne levealder og innhente kunnskap om viktige dødsårsaker. Alt dette er kunnskap som er helt nødvendig for å forvalte fuglebestandene på en god måte.

På feltstasjonen vil dere kunne få se når fugler blir fanget i nett, ruser eller klappefeller og ringmerket før de blir sluppet fri igjen. Når man ringmerker en fugl, vil mest mulig informasjon om fuglen om fuglen bli notert, før den blir sluppet fri; art, kjønn, alder, vingelengde og vekt og sist men ikke minst ringnummeret på ringen til den gjeldende fuglen. Dato og fangststedet blir også notert, slik at man vet hvor og når fuglen var før den slippes fri. Det samme blir notert for fugler man fanger som allerede har en ring, på denne måten finner man ut både om trekkruter og om tilstanden til den enkelte fugl og bestanden som helhet.

På selve feltstasjonen fanger man hovedsakelig spurvefugler, men er man nede på selve revet kan man oppleve ringmerking av vadefugler. Det samles også inn sommerfugler. Er dere heldige kan dere også få oppleve denne aktiviteten.

Ved bestilling av besøk setter vi pris på informasjon om det er noe spesielle behov vi skal legge til rette for.

Besøket er med værforbehold! Under ringmerking av fugl skal fuglenes ve og vel alltid komme i første rekke. En skal ikke bruke fangstnett når det regner kraftig. Går en fugl i nettet når det regner kan den bli såpass våt at den dør av nedkjøling. En skal heller ikke ha opp nett når det blåser for mye. Fugler kan ta skade av at vinden rykker og sliter i nettet mens fuglene er fanget og henger i nettet, og de kan også bli nedkjølt av kald vind.

Med slike hensyn å ta så må en være nøye med å vurdere vær- og vindforholdene før en går i gang. Det er ofte nødvendig å se på de siste og mest oppdaterte værmeldingene opp mot det planlagte tidspunktet for å vurdere om det er trygt å iverksette fangst og ringmerking.

HER FINNER DERE TEGNINGER Å FARGELEGGE FØR ELLER ETTER BESØKET!

Kontaktadresse: alf.tore.mjoes@museumstavanger.no